Sunday, March 26, 2023

இரவுப்பணி உடலை பாதிக்குமா? ~ Does night work affect the body? #night #sh...

''தாயிற் சிறந்த தயாபரனே'' - விளக்கம் என்ன?

மனமுதிர்ச்சி, பிறவிமூப்பு இரண்டும் ஒரே அர்த்தமா?