Friday, June 04, 2021

கொடுங்கோல் ஆட்சி,நோய், இவற்றினால் மக்கள் அதிகமாக இறக்கிறார்கள் இதன் மூலம...

மீண்டும் மீண்டும் உதவி கேட்டுக் கொண்டே இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்யலாமா?

மூன்றாவது கண் விழிப்படைந்தவர் சாதாரண மக்களை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்?

ஆன்மிக அரசியல் என்றால் என்ன? மத அரசியல் என்றால் என்ன?

சீடர்களின் creation - 06

Daily Message - 711

ஆனந்தவாழ்வு ONLINE வாழ்வியல் வகுப்பு 12 06 2021 & 13 06 2021பற்றிய அறிவி...

திருக்குறள் - 177 வெஃகாமை

உங்களுடைய அரசியல் வழித்தடம் எப்படி இருக்கும்?