Saturday, May 08, 2021

உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் பாடலின் விளக்கம் என்ன?

இசை இறைவனுக்கு சொந்தமா? இசைக்கருவிகளுக்கு சொந்தமா?

எதிரியுடன் பேசும்போது அவர் முகத்தில் ஏற்படும் பாவதிற்கும்,என்னுடைய உணர்வ...

Daily Message - 688

திருக்குறள் -154 பொறை உடைமை

இறந்த ஆத்மா என்ன செய்யும்?